گفت " یه مساله دیگه هم هست تو مملکت ما؛ مثلا وقتی من از زاپ شلوار لی دختره پوست پاشو می بینم به عنوان یه مرد فکر میکنم قطعا براش مهم نیست به بدنش دست بزنم؛ شعورم نمیرسه فرقه بین اینکه اون براش مهم نیست من پوست تنش رو ببینم با اینکه براش مهمه به بدنش دست نزنم."

مهم ترین نیاز ما داشتن آدمهایی هست که روی مرزهای نافهمی و نقاط تاریک شعورمون چراغ قوه بگیرن تا خودمون رو بهتر درک کنیم.