گفت تو چرا یه مدته اینجوری با خانوم ایکس رفتار میکنی؟ حرف میزنه فقط سر تکون میدی بله درسته بله؛ خوب بهش برمیخوره این یعنی چی؟ گفتم جواب میخوای یا اومدی تذکر بدی؟ جواب داد هردو.

گفتم به نظرم خیلی حرفهای پوچ و بی منطقی میزنه؛ حتی در حد بحث کردن درباره اینکه بهش بگم اشتباه میکنه بدم میاد خودم رو به این آدم آغشته کنم.فلذا همین بله درسته کافیه. مگه بیکارم باهاش مخالفت کنم راستش اصلا هم گوش نمیدم فقط تایید میکنم تموم بشه.

*عنوان از راسل