دایی داشت تعریف میکرد که سن و سال نداره وابستگی

آدم می بینه دلش رفته؛ میره دنبال دلش یکدفعه همونجا موندگار میشه.

گفت حواسم به دلم هست ببینم دیدن یکی خیلی حالمو خوب میکنه احتیاط میکنم چون یه روی دیگه سکه روزایی هست که نبینیش درد میکشی.

وابستگی اینجوریه دیگه هم میسوزی هم یخ میزنی