برای خانه سوخته

باز شاید بشود خانه ای بنا کرد؛

دل سوخته را بگو چه کنیم؟

* عنوان و متن از نادر ابراهیمی