من مارمولک نیستم که وقتی دمش رو جدا میکنن دم دربیاره.

تو یه تیکه از من رو کندی یا ذوب کردی. منم که مارمولک نیستم؛ اون تیکه از من هم دمم نبوده!