خطرناک ترین حالت خطای هزینه هدررفته وقتی است که زمان، پول، انرژی یا عشق زیادی صرف چیزی کرده باشیم.این هزینه کردن دلیلی میشود برای ادامه دادن، حتی اگر با موضوعی محکوم به شکست سروکار داشته باشیم.هرچه بیشتر سرمایه گذاری کنیم، هزینه هدررفته بیشتر میشود و بیشتر مجبور می شویم ادامه بدهیم.

* عنوان و متن از کتاب " هنر شفاف اندیشیدن"