میگم چقدر صدای خنده هات قشنگه چقدر خوبه؛

میگه نشنیدم صدای خنده مو خودم تا حالا!

میگم بخند دوتایی گوش بدیم