آدم های دم رفتن چقدر زیباترن.
جلوی سفارت ایتالیا شهرداری یه بنر افقی در ارتفاع طول خیابان نصب کرده با این متن: بنده ی خدا باش تا آزاد باشی.
فکر میکنم به فرودگاه امام. به اینکه لحظه ی رفتنت پر از شادی ام که جستی .
راستی دیرم شده بود وقت نکردم بگم این مدت اخیر دیگه دلم نمیخواد ادیت کنم رفتارهاتو؛ همین که هستی خوبه. هیچ تغییری نکن.