هرگاه مردی

مرا ترک میکند

زیبایی ام افزون میشود

* عنوان نام کتابی از مرام المصری/متن هم از همان کتاب