هیچ عفونتی با پماد خوب نمیشه. هیچ خون ریزی داخلی ای با بخیه بند نمیاد.

با خودت صادق باش.

یه جایی باید محکم خودت رو بغل کنی؛ باید به خودت قول بدی خودت رو دوست خواهی داشت؛ وفادارانه. برای تمام عمر. دوست داشتن باید هدیه خودت به تو باشه نه موهبتی که دیگری امروز بر تو ارزانی بدارد و فردا دریغ کند.