جناب رایموند در حالی که میرفت نهار بخوره گفت افطار و سحر  منم دعا کنید؛ البته منم روزه ام ها !

خندیدیم همه؛ یکی دیگه از همکارها گفت تو اول به دین مبین اسلام ایمان بیار بعد روزه بگیر. گفت مگه سلسه مراتب داره؟ خودشم خندید.

چقدر خوبه که ما بلدیم کنار هم باشیم و همدیگه رو فهم کنیم بی اینکه همدیگه رو به تمسخر بگیریم یا انکار کنیم.