گفتم یه چند روز که بگذره احساس آرامش میکنی؛ سبک میشی که عادتت به حضورش رو ترک کردی.
ببین تر‌ک کردن هر چیزی و هرکسی سخته. اما بعدش به خودت افتخار میکنی که از پسش براومدی؛ در ذهن خودت یه قهرمانی که دیگه از هیچی نمیترسه.