دوست؛ کسی هست که حتی اگر سکوت کنی میدونه نگرانش هستی و برات مهمه. قیل و قال نداره. دوست ها زندگی رو خواستنی تر میکنن چون انتخاب های ما هستن در اضافه شدن طعم های جدید به زندگیمون.