امروز میره آزمایش غربالگری و اگر بچه مشکل جدی داشته باشه مجوز سقط میدن.

کوچولو، شما وقتی قلب داری یعنی احساس رو درک میکنی.

برای مامانت پناه باش و دعاش کن. عاشق شدن  یه آدم قوی و شجاع میخواد و مامانت حسابی عاشقت شده.