از محسنات ۲۷ سالگی این است که کنار نام هیچ کس " به هرقیمتی" نمیگذاری.