قبلش ذره بین دست بگیرید عیب ها و مسائل و کاستی ها رو پیدا کنید اما وقتی یک نفر رو انتخاب کردین بدیهاش رو پیش نفر سوم بازگو نکنید‌. رابطه باید دو نفره باقی بمونه؛ تنها محرم رابطه شما نهایتا زوج درمانگر هست نه دوست و پدر و مادر و سایرین. بقیه پشت در هستن در حاشیه رابطه شما هستن. شیر پاکتی هم طریقه نگهداری داره، پس ارتباط هم باید روش مند و فکر شده جلو بره نه از سر عادت و مرسوماتی که دیدیم.