هر رابطه مهمی مثل یک نهال هست. آبیاری مراقبت توجه و ... نیاز داره.
نهالتون رو رها نکنید که خودش به بار بنشینه هر روز یک قدمی بردارید.
یک قدم هرچند کوچیک ...
حتی به قدر یک سلام که یعنی هستی می بینمت :)