گفتم نیستی جات خالیه
گفت دلتون برای من تنگ میشه خانوم سروری، برای اذیتهام بحث کردنام حرف گوش ندادنام بداخلاقیهام حاضرجوابیهام حتی.
دیدم خرداده چی رو پنهان کنم دیگه داره میره؛ گفتم آره مینا دلم تنگ میشه واسه تک تک اینا که گفتی. اون وقتایی هم که اذیتم میکردی شک نداشتم دوستت دارم.