روی یخچال یادداشت گذاشتم رسیدی با من تماس بگیر.

شب میگم چرا تماس نگرفتی؟ برگه چسبوندم رو در یخچال.

میخنده وقتی برگه رو می بینه؛ میگه فکر کردم شعر بود. گفتم بعدا میخونم.