از مامان پرسیدم دیدیش؟ خوب بود؟ گفت با خودش تماس بگیر احوالش رو بپرس.

گفتم مهم نیست؛ بگذریم. حتما خوب بوده دیگه

گفت مهم نبود  که نمیپرسیدی. پس مهمه خوب بودنش

گفتم مامان جا نذاشت برای احوالپرسی، دور باشه خوب باشه

بعضیا رو فقط از دور میشه دوست داشت. گفت فیلترشکن چی ریختی برام چرا باز نمیشه تلگرام

گفتم آره تقصیر فیلترشکنه اون تقصیری نداشته.