پارسال با چه حالی روزه رو تموم کردم امسال با چه حسی شروع کردم.
خیلی کم یادم میاد اما همین که یادم مونده کمش هم زیاده.