داشتم به فیلم "لیلا"ی مهرجویی فکر میکردم. به زنی که شوهرش رو برای امتحان کردن سوق میده به سمت ازدواج مجدد و مرد به واقع ازدواج میکنه

به همکارم سپیده که به وسیله زنی دام خیانت برای نامزدش پهن کنه و پسر خیانت میکنه

به همه زنهایی که نمیگن نرو؛ میگن اگر دوست داری برو و بعد که رفت غم میخورن و قهر میکنن.