گفتم باهاش حرف میزنی؟ هفتاد روزشه؛ کم کم باید حسش کنی.
گفت حس میکنم فاطمه؛ فقط میترسم بهش عادت کنم...میترسم مجبور بشم سقطش کنم بعد اگر باهم حرف زده باشیم دق میکنم.
گفت نمیخوام به روی خودم بیارم اما بهش وابسته شدم؛ نمیدونم اگر نمونه چیکار کنم.گفت و گریه کرد.