میشناسمت.تو آدم رفتن نیستی فقط یه عادت بدی داری وقتی میگم نرو تندتر دور میشی.

بلدم تو رو، برای همین سرم رو گرم میکنم به زندگی به کار تا تو آروم بشی. به بقیه نمیگم گله نمیکنم چون من می بخشمت یادم میره بدیهاتو با لبخندت اما بقیه یادشون می مونه. هر بار که خوبیم در گوشم میگن این همون آدمه؛ حواست هست!

و من حواسم نیست. خیلی وقته که حواسم نیست