هر جدایی یه تیکه از آدم رو می بره
و آدم یه جایی به خودش میاد می بینه دیگه چیزی ازش باقی نمونده.
*عنوان از سهراب سپهری