ما خشونت و ظلم رو نمی پذیریم چون مظلومیم؛
می پذیریم چون مورد ظلم واقع شدن به غلط در ذهن ما فضیلت تعریف شده.