قدردانِ خودم هستم برای راهی که اومدم تا بیست و هفت سالگی؛ برای شناختی که از خودم پیدا کردم پشت هر اشتباه و درست. هیچی اندازه دوباره بلند شدن سخت نیست. اگر قوی نبودم تقویم از مرداد ۹۵ به اردیبهشت ۹۷ نمیرسید. دختر جان برای راهی که از خودت تا خودت آمده ای دمت گرم.