هرچی کمتر دیگران رو در فشار بگذاریم و توضیح بخوایم

کمتر دروغ میشنویم.

حدالمقدور توضیح نخواهید

رفتار آدمها خودش کلمه ست توضیح هست.