گفت فاطمه نگرانشم چون وقتی عصبانی میشه سیگار میکشه. تا روز دادگاهمون میخواد چقدر سیگار بکشه؟

بعد یه آهنگ play کرد که برق نگاهش میگفت آهنگ به شوهرش ربط داره: کنارم خیلی ها هستن، دلم پیشِ تو آرومه