دیگران مسئولِ حالِ ما نیستند.

ولی اگر یک نفر باعث شد حالتون و رابطه تون با خودتون بد بشه یا ترکش کنید یا ازش فاصله بگیرید. هوشمندانه رفتار کنید و به امید طناب و چراغ قوه ای که به دستتون میده در چاه  نرید.