گفت الان عاقلانه و منطقی رفتار کردن من خودش یه حماقت محسوب میشه.

حرفش حداقل درباره من که درست بود.