دیشب تو مسیر داشتم فکر میکردم شد چند روز چند ماه چند سال ؟ وقتی دیگه حسابش از دستم در رفته یعنی خبر خوبیه و به جای خوبی رسیدیم.
جدایی خودش درد داره حالا چرا به یه پروسه زمان بر تبدیلش کنیم که دردش بیشتر بشه؛ با چاقوی کند نمیشه خلاص کرد. فقط میشه زجرکُش کرد.