وقتی در رابطه ای جز والد_فرزندی شما مدام از روح و انرژی و وقتتون هزینه کنید  و خودتون رو بیش از یک چهارچوب مشخص و یک حد استاندارد برای آدمها به زحمت بندازید قطعا به سرعت برای اون رابطه ، تمام شده خواهید بود.

بپرهیزید از شیرجه زدن وقتی تعهدی به آدمها ندارید. لطفا قائل به انجام وظیفه باشید .