هیچ وقت مگر درباره چند نفر آدم های مهم زندگیم از کسی توضیح نمیخوام و بهش اطلاع نمیدم ازش ناراحت شدم؛ رفتار آدمها خودش توضیح هست.فقط با تحلیل جدیدی که از هر شخص به دست میارم خودم رو تنظیم میکنم و ازش فاصله میگیرم تا در شعاع آسیب دیدن از فرد مذکور نباشم.