گفت از بیست سالگی باید به فکر بیمه شدن و ارتقا شغلی و آینده تحصیلی و تکمیل مهارت های حوزه تخصصی بود.
حس کردم ۷ سال دیر گفت. ما بیست سالگی فکر میکردیم هزار سال وقت داریم؛ هنوزم همینه .