امیرحافظم!جان و دلِ مادر 

فکر میکنم اگر یاد نگیری به مادر پیر و چروکت_نه از سر عذاب وجدان و احساس گناه _که بخاطر انسان بودنم؛ احترام بگذاری به هیچ زنی نمیتوانی ایمان بیاوری.پدرت اگر به من پیش از علاقه احترام نداده باشد و تو این را در من ندیده باشی که شایسته ی احترامم به هیچ خانوم دیگری احترام نخواهی گذاشت مگر به ادا .

پدرت و من در خانه به تو یاد میدهیم اقتدار یک مرد و احساس یک زن چقدر قیمتی ست. اگر با ما یاد نگیری در خانه ی خودت هم نمی آموزی مگر وقتی که یکپارچی ات را با همسرت از دست بدهی و دوتکه شوید و آن وقت چقدر دیر است برای فهمیدن...