پیرمرد گفت سر هر پیچ نایست بگو چه ارتفاعی، چقدر زیبا. راهت رو برو و زیبایی ها وسوسه ت نکنه چون اینجوری احتمال رسیدنت خیلی کمه.