با توری فلزی سنگها رو بسته بودن ریزشش مسیر کوهنوردها رو مسدود نکنه. گفت فاطمه سنگها رو بستن فرار نکن؛ آخه کجا رو دارن که برن.