وقتی بغض میکنم نمیگی سر بذار رو شونه م گریه کن یا درد و دل کن. انقدر من رو میخندونی یادم میره از چی ناراحت بودم. حال خوب رو بلدی خلق کنی به زیبایی و ظرافت.