میگه از لبه نرو می افتی؛

میگم بیفتم کجای دنیا ترک میخوره؟

میگه قلب من