صدای اذان صبح در خیابان هایی که پخش شدن نور چراغ و نم باران آسفالتش را براق کرده. برگ ها که زمین ریخته و هوای دم صبح.چقدر سر و صدای پرنده شنیده میشه نیمه شب در همین شهری که روزها صدای آدمهاش شنیده نمیشه.