تماس گرفتم با سه تا استاد و مدیر آموزش و گفت پروژه و کارورزی و هرچه که بود به خیر گذشت و پذیرفته شد. حالا قرار است یک کاغذ بگیرم که به من احساس ارزشمندی بدهد! بعدترش بنشینم به درس خواندن که مدرک درشت تری بگیرم که فتح الفتحوح کنم. مدرکی که اوج کارکردش این است که دخترم پسرم در برابر میزان تحصیلات مادر، نام مقطع را بنویسد.