در ترافیک طبقه فوقانی صدر یک اسب کِش دیدم که اسب مشکی قد بلندی را حمل میکرد.
یالهاش آدم را به ولع می انداخت دست ببریم به نوازشش اما دور بود.داشتم فکر میکردم صاحبش فقط فتحش کرده و مثل همه مردم روزگار ما مالی را صاحب شده یا وقتی گذاشته برای کشف و فهمش...یا فکر کرده اسب مگر فهمیدنی ست؟ سوار میشوی خوراکش خوب باشد تیمارش کنی تمام است دیگر.