حد فاصلی هست بین مظلوم نمایی و نجابت و زورشنیدن .

حد فاصلی که از وقایع برمیاد گمش کردم.