تو مهم ترین سوال جهانی برای من
و من هر روز برای سوالِ نبودنت از خودم جواب میخوام.