گاهی شرایط می پذیریم که دامنه آسیب برای خودمون کم بشه. دست از تلاش برمیداریم تا پذیرش آسون تر بشه.