هر ماه فکر میکنه بارداره

هر ماه پابه پاش شاد میشم و منتظر می مونم تا مطمئن بشیم بارداره

هر ماه میفهمیم باردار نبوده .

دو سال اینجوری گذشت و حالا خسته ست و من نمیدونم با این همه خستگیش چه کنم.