حالم بده و به حالِ بدم حق میدم.
خسته ام و خستگی خودم رو درک میکنم.
زمان میدم به خودم...چیزی که تو هرگز به من ندادی.
یادت میاد میگفتی گرفتارم بفهم منو؛ بچه نباش!
کنج دلم اون روز زخم شد و دلم نمیخواد هرگز خوب بشه
دارم دوره درمان رو طولانی میکنم نشون بدم تو خیلی بد کردی.