صمیمیت بی دلیل و زودهنگام به من ناامنی میده؛ نه لذت.
بی ثباتی در حالات و رفتار آرامشم رو ازم میگیره؛ برای من ایجاد هیجان نمیکنه.
بدم میادگاهی من رو در محبت غرق میکنی اما گاهی نگاهم نمیکنی....کم باش اما همیشه.