صبح روی کانال مَهدیار دلکَش فیلمی دیدم درباره اینکه از چی میترسی؟
یادم اومد روزی ترس های عمیقی داشتم الان اون مسائل دیگه من رو نمیترسوته و فقط غمگینم میکنه و قطعا روزی حتی غمگین هم نخواهم شد ازین افکار.